Principeakkoord Cao: twee loonsverhogingen voor personeel

BOVAG heeft samen met Beta en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven (cao TW). Deze cao geldt voor circa 1.000 bedrijven en 17.000 werknemers en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2022.

De nieuwe cao TW heeft een looptijd van twee jaar en loopt tot eind 2023. Afgesproken is dat werknemers tijdens de looptijd tweemaal een loonsverhoging krijgen. Eerst op 1 februari 2022 een verhoging van 90 euro en dan op 1 maart 2023 nog eens een loonsverhoging van 90 euro.

Deze afspraken vallen binnen het mandaat dat de leden van de tank- en wasafdelingen van BOVAG aan de onderhandelaars hadden meegegeven. De loonsverhoging is noodzakelijk om medewerkers aan de sector te kunnen blijven binden. De ondernemers in de sector concurreren wat betreft werkgelegenheid immers met sectoren als supermarkten en horeca, waar het tekort aan arbeidskrachten oploopt, net als in de tank- en wasbranche.

Update

Verder is afgesproken dat partijen tijdens de looptijd van de nieuwe cao gaan werken aan een update van de cao om de branche aantrekkelijker te maken voor werkgevers en werknemers en bij te dragen aan een positief imago van de tank- en wasbranche. Ook gaan partijen de mogelijkheden onderzoeken voor maatwerk en flexibiliteit met betrekking tot het gebruik van de OBRI (afgesloten kassiersruimte) en eventuele alternatieven voor tankstations die geopend zijn tussen 21.00 uur en 06.00 uur. Veiligheid van de medewerkers staat daarbij uiteraard voorop.

Daarnaast wordt het generatiepact omgezet van pilot naar een vaste cao-regeling en krijgen medewerkers op jaarbasis één duurzame-inzetbaarheidsdag, die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor opleiding, loopbaanontwikkeling of gezondheid. In het kader van het nationaal Pensioenakkoord uit 2019 hebben partijen verder afgesproken dat zij gaan onderzoeken of en op welke manier invulling kan worden gegeven aan een regeling om medewerkers in zware beroepen drie jaar voor AOW-leeftijd uit te laten treden.

Vakbonden en BOVAG en Beta leggen het principeakkoord nu voor aan hun achterban.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.